Al voltant de les fases de selecció dels Grups d'Acció Local dins dels GAL LEADER 2014-2020 i d'avaluació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP)

Written by comunautas on . Posted in Observatori

Al voltant de les fases de selecció dels Grups d'Acció Local dins dels GAL LEADER 2014-2020 i d'avaluació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP) Convoca Programa d'Extensió Universitària a comanda per una part de diversos AODLs i per una altra, de l'Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló (UJI)

20160318 1029551


1. Cal dir en primer lloc, per si alguns que assisteixen per primera vegada ho desconeixen, que des de l'Àrea de Sociologia de l'UJI fa molts anys que es treballa en temes de Sociologia Rural, això ha propiciat una estreta i permanent col·laboració d'aquesta àrea de coneixement amb nombroses línies d'actuació del Programa d'Extensió Universitària del SASC i amb articles en vàries de les seues publicacions, des de la creació del Servei el 1992 fins al dia d'avui.


A més a més de diverses investigacions sociològiques sobre el medi rural valencià i d'assessoraments tècnics conjunturals a diversos municipis de l'interior, com a mostra del compromís d'aquest equip de sociòlegs en diverses activitats acadèmiques i científiques, sempre vinculades al desenvolupament local dels pobles de l'interior castellonenc, podem afegir-hi: la implicació en la direcció acadèmica del Curs de Postgrau en Gestió Cultural aplicada als espais rurals, pensat per a tècnics ocupats laboralment en municipis petits, la direcció i organització de les quatre edicions de les Jornades Bianuals per a mestres d'Escoles Rurals, la Vicepresidència de la Fundació Penyagolosa pel Desenvolupament Rural de Castelló, diversos projectes europeus Sòcrates i Lleonard centrats en innovacions als territoris rurals, la direcció acadèmica de l'Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló, i un llarg etcètera d'activitats, que han marcat la seua producció sociològica amb el segell i la peculiar mirada rural i alhora universitària, que caracteritza l'Extensió Universitària de l'UJI.


Simultàniament, aquest equip ha treballat i col·laborat de forma assídua amb Intercoop, FEVECTA, el CRIE-CV del Mas de Noguera, la Fundació IVIFA de la Unió de Llauradors i Ramaders i amb un grup de professors especialitzats en matèries rurals del Departament d'Economia i Ciències Socials de la Universitat Politècnica de València.

20160318 1029421


2. Com una conseqüència lògica d'aquesta línia de treball, des de 2013 aquest equip ha participat en la constitució del GATER (Grup d'Anàlisi del Territori), convergint-hi amb altres equips de les cinc universitats públiques valencianes.


El GATER, doncs, ve avalat per l'experiència acumulada dels equips acadèmics universitaris que l'integren. Raó per la qual, en formar-se el nou Govern Valencià prengué la decisió de contactar amb ell per tal de signar un acord de mútua col·laboració.


La col·laboració se centrarà en diversos àmbits relacionats amb la selecció dels Grups d'Acció Local dins dels GAL LEADER 2014-2020 i en l'avaluació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP)


3. Durant el període anterior 2007/2013, la Comunitat Valenciana va fer una aplicació del LEADER poc d'acord als criteris que s'expliciten al Reglament Europeu, especialment pel que fa a participació dels actors socials "privats" (no públics) dels territoris GAL i al funcionament de baix cap amunt en l'elaboració dels projectes i en la assignació de les ajudes econòmiques. En el període que ara comença, és imperiós reparar aquesta imatge negativa, demostrant a la Unió Europea que som capaços d'ajustar-nos a la normativa LEADER escrupolosament. El paper avaluador de les universitats (GATER) durant els processos de selecció, avaluació d'Estratègies (EDLP), i funcionament dels GAL, representa, si més no, una garantia de transparència dels processos i de bona governança de totes les instàncies implicades, tant de la Generalitat com dels GAL. Aquest missatge cal difondre'l abastament, però sobretot, cal fer-lo aplegar tant a Brussel·les com a tots i cadascun dels actors partícips del nou procés.


4. Sabem que, ni el finançament és l'òptim (27 milions de €), ni la grandària de les agrupacions de comarques, que serviran de marc territorial dintre del qual s'han de confegir les candidatures, és la més idònia perquè els GAL resultants s'ajusten a comarques naturals amb sentit. Sembla sabut per tothom que es delimiten 6 agrupacions comarcals al País Valencià, per a constituir-se entre un mínim de 6 i un màxim de 9 GAL. La qual cosa deixa damunt la taula el problema de, en uns àmbits territorials tan grans, com confegir candidatures amb alguna probabilitat que puguen resultar exitoses, és a dir, que puguen ser seleccionades. I en conseqüència, com dur endavant uns processos on el paper predominant no estiga en mans, únicament, dels actors públics. Com elaborar EDLP amb sentit i útils per guiar i impulsar eficaçment el desenvolupament comarcal.


Alguns alcaldes participants  mostraren un alt nivell de solvència en la matèria, però molts dels participants en la reunió van mostrar una més que eloqüent manca d'informació bàsica, tot i que els conceptes emprats es feien servir amb traducció simultània i de forma didàctica. Però si aquestes persones i les institucions locals que representen no dominen eficientment la mecànica del procés, difícilment poden reflexionar i elaborar autònomament les seues estratègies al respecte.


5. En poc de temps s'estaran constituint i seleccionant les candidatures, s'avaluaran i aprovaran les que reunisquen els requisits i, de seguida, estaran elaborant, per a ser avaluades a continuació, les EDLP.


No existeix, com passava durant els primers LEADER, una Plataforma Rural que coordine i dinamitze un moviment associatiu rural i el faça proactiu, i per tant, potser amb alguna estranya excepció, sembla poc probable que en alguna comarca el teixit associatiu civil tinga algun protagonisme, si no li'l cedeix l'entramat partidista existent a la comarca, el qual sí que està organitzat i pot actuar de forma disciplinada i puntual, a més de comptar amb els recursos humans dels ajuntaments i, en alguns casos, de les diputacions.


6. Cal dir que en els pobles i comarques rurals valencians era més que previsible, a manera d'herència del període anterior, una forta inèrcia de desconfiança en l'apertura del nou procés LEADER per part d'alguns sectors socials i del que Javier Esparcia (UV) denominava mala governança heretada i derivada del període que va acabar el 2014.


Aquesta inèrcia no ens agafa desprevinguts, esperàvem que es produïra, no solament en els grups i sectors socials que han format part del procés fins avui i que, tal vegada, esperen que hi haja una continuïtat mecànica del que s'ha fet i de com s'ha fet, sinó que, en l'extrem contrari, també era perfectament d'esperar l'escepticisme i el distanciament preventiu d'aquells sectors de la societat civil (els anomenats privats), que de forma explícita o implícita, havien quedat exclosos del procés anterior. Aquest eventual ressentiment inhibidor, generador de desencant i de passivitat, no cal dir-ho, ens preocupava especialment als universitaris del GATER. L'existència indiscutible i constatada, d'una certa imatge dels GAL com un vedat tancat i de difícil accés, en mans de partits i ajuntaments, avalava les nostres preocupacions.


Tant amb la publicació del Decàleg, com amb el Document de Polítiques Rurals, des del GATER hem deixat clar que un altre funcionament i un altre procés, ambdós molt més participatius, són possibles, i calia fer tot el que estiguera a la nostra mà per incentivar-lo.


7. Sabem que el retard en la promulgació de l'Ordre de creació i selecció dels GAL 2014/2020 està generant neguit i desfici entre aquells membres de la societat civil dels pobles de l'interior castellonenc als quals havia aplegat el missatge que s'obria un nou temps, on l'esperit LEADER retornaria per aplicar-se amb rigor. El retard els fa dubtar si és cert que aquesta vegada va de bo. Per això com universitaris volem deixar clar com, més enllà dels problemes pràctics que estiguen demorant l'eixida de l'Ordre i que s'escapen al nostre control, mantenim la mateixa actitud i la mateixa voluntat de contribuir a fomentar una aplicació eficaç i per tant rigorosa, de la Democràcia Local Participativa, tal com es defineix al Reglament Europeu.

Artur Aparici. Director Acadèmic
Observatori per al Desenvolupament Sociocultural Rural de Castelló (UJI)

logo-viverCulla logo-jerica  logo-forcall logo-benlloch logo-benassal logo-sant-mateu logo-vilanova Serra d'en Galceran logo-som logo-EACC logo-reviscolares logo-territori-cultural